O nas

Dyrektorem przedszkola jest mgr Daniela Lorczak

Posiadamy 6 oddziałów:

 • jeden oddział dzieci 3- letnich;
 • jeden oddział dzieci 4-letnich;
 • dwa oddziały dzieci 5-letnich;
 • dwa oddziały dzieci 6-letnich.

Ogólna liczba dzieci to 180

Nasze dzieci mogą korzystać wg potrzeb z:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;
 • zajęć logopedycznych (wg potrzeb);
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
 • zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu:
  czyli: – rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć tanecznych, teatralnych, plastycznych, muzycznych patriotycznych, robotyki, tenisa, języka angielskiego.

 


 

Przedszkole czynne jest w godzinach  6.00 – 17.00

 


 

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDSZKOLA

Programy wychowania przedszkolnego realizowane w roku szkolnym 2023/2024:

“Od zabawy do nauki” – NOWA ERA

“Szkoła za rok” – NOWA ERA

Autorzy:

D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, D. Banasik I. Zbroszczyk, M. Pietrzak, E. Wilkos.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY NA ROK 2023/2024

 „PODRÓŻE PO POLSCE” – kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz poznawanie odmienności geograficznej, przyrodniczej i kulturowej regionów naszego kraju.
 „W ŚWIECIE EMOCJI PRZEDSZKOLAKÓW” – wspomaganie i ukierunkowywanie emocjonalnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym.

 

KADRA

Nauczyciele dyplomowani:

mgr Jolanta Kmiecik – zastępca dyrektora
mgr Grażyna Topolińska

mgr Dorota Płatun

mgr Stanisława Grajewska

mgr Barbara Zarzyńska

mgr Joanna Czerwińska

Nauczyciele mianowani:

mgr Monika Latkowska

mgr Anna Knitter

mgr Jagoda Leśniewska

Nauczyciele kontraktowi:

mgr Daniela Zdybel

Pracownicy obsługi:

Każda grupa ma swoją woźną oddziałowa.
Kucharz i pomoc kucharza – absolwentki Technikum Gastronomicznego w Bydgoszczy.
 

 O naszym przedszkolu.

Przedszkole Niepubliczne „POLANKA” działa w bydgoskim Fordonie od 1996 roku.  Powstało na bazie Przedszkola Nr 81, które zostało oddane do użytkowania we wrześniu 1990 roku.  Dyrektorem Przedszkola od początku jego działalności jest mgr Daniela Lorczak.

Przedszkole Niepubliczne “Polanka” rozpoczęło swoją działalność 1 września 1996 r. Placówka znajduje się na fordońskim osiedlu „Przylesie”, przy ulicy gen. Augusta Fieldorfa “Nila” 8. Jest to budynek parterowy, wolnostojący z ogrodem  owocowo- warzywnym oraz dużym  placem zabaw. Jest dobrze wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który w pełni zaspakaja  potrzebę ruchu oraz daje możliwość rozwijania sprawności ruchowej każdego dziecka.

W kwietniu 2015 roku w ogrodzie przedszkolnym powstała „Leśna szkoła”, w której prowadzone są zajęcia wg innowacyjnego projektu „Outdoor Learning”. Otaczający nas ogród, las i łączka stały się  miejscem, gdzie dzieci będą mogły odkrywać tajemnice otaczającego ich świata, doświadczać i podziwiać piękno przyrody,  a przede wszystkim miło spędzać czas i odpoczywać  wśród zieleni.

W  budynku dzieci mają do dyspozycji sześć przestronnych, kolorowych i estetycznie urządzonych sal dydaktycznych, oprócz tego na parterze znajduje się duża sala do zajęć grupowych z dziećmi. Przedszkole posiada także salę widowiskową, w której odbywają się imprezy, uroczystości, teatrzyki oraz występy dzieci. Placówka dysponuje także dobrze wyposażoną salą gimnastyczną.

Nie korzystamy z cateringu. Posiłki wykonujemy we własnej kuchni, którą zawiaduje wysoce wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem. Kładziemy duży nacisk na to by nasze posiłki były zdrowe, smaczne, zbilansowane i dietetyczne. W miarę możliwości bazujemy na lokalnych dostawcach produktów ekologicznych.

Posiadamy również „Kuchcikowo”, gdzie prowadzone są zajęcia, których celem jest przede wszystkim odkrywanie przez dzieci przyjemności samodzielnej twórczości w kuchni, poznawanie nowych smaków i zapachów, zapoznanie się z zasadami zdrowego żywienia, zdrowym  stylem życia oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie i wzajemnej pomocy w trakcie realizowania poszczególnych zadań.

W przedszkolu dysponujemy czterema Ekranami Edukacyjnymi( tablicami multimedialnymi), które urozmaicają nasze zajęcia dydaktyczne. Ekran Edukacyjny, dzięki możliwości interakcji dziecka z wyświetlanym obrazem dostarcza wiele bodźców jednocześnie – zarówno wzrokowych, słuchowych jak i dotykowych. Pozwala to na uzupełnienie tradycyjnej nauki książkowej o interaktywną, pasjonującą zabawę. Rozwiązanie to nie zastępuje nauczyciela, ale jest dla niego dodatkowym wsparciem, narzędziem umożliwiającym sprawniejsze prowadzenie zajęć i  znacząco podnoszącym  ich atrakcyjność.

We wrześniu 2010r. placówka uruchomiła stronę internetową z domeną www.przedszkolepolanka.pl. W sierpniu 2013 r. została zmodernizowana i działa w obecnym kształcie do dnia dzisiejszego. Modernizacja strony związana była ze zmianą koncepcji jej funkcjonowania mającej na celu pokazanie rodzicom  pełniejszego  obraz przedszkola.

Przedszkole posiada ponadto bogatą bazę materialną w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sprzętu do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych, zabawek, instrumentów muzycznych oraz multimediów.

Placówka opiera swoje działania na procesach wspomagających rozwój i edukację dziecka, które stanowią podstawę działalności przedszkola, tj. zapewnia nowo przyjmowanym dzieciom łagodną adaptację w środowisku przedszkolnym, diagnozuje umiejętności i zdolności dzieci, analizuje wyniki i formułuje wnioski do pracy z dziećmi, zwiększając szanse edukacyjne dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewnia warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania.

W przedszkolu realizowane są programy wychowania przedszkolnego –  „Od zabawy do nauki” oraz “Szkoła za rok” oraz autorskie programy będące opracowaniami do wybranych obszarów podstawy programowej, wspomagające indywidualny rozwój dzieci. Wśród realizowanych programów należy wymienić: „Przygotowanie do pisania przez wykonywanie zadań manipulacyjno- percepcyjnych, percepcyjno- werbalnych i symbolicznych”, „Mały Europejczyk”, „Dziecko w świecie wartości”, „Cztery pory roku – origami przedszkolaka w  POLANCE”, „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka 3-4 letniego”, czy też program adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem”.

W przedszkolu tworzone są warunki do realizacji działań wychowawczych wzmacniających właściwe zachowania dzieci i eliminujących zachowania niepożądane poprzez realizację programu wychowawczego oraz programu profilaktyki. Nauczyciele zachęcają dzieci do aktywności poprzez stosowanie metody projektów edukacyjnych, pracę  metodami  aktywizującymi, które  pobudzają do aktywności:

 • intelektualnej ( Dziecięca matematyka. E.  Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kinezjologia  edukacyjna. P.  Dennisona);
 • intelektualno-ruchowej (Edukacja przez ruch. D. Dziamskiej,   Nauka czytania. I. Majchrzak);
 • muzyczno-ruchowej (metoda Batti Strauss, K.Orffa, Pedagogika zabawy. KLANZA);
 • ruchowej (metody Labana i Kniessów).

Szybko zmieniający się świat nie pozwala stać nam w miejscu, dlatego też nie zamykamy się na nowe pomysły, formy i metody pracy z dziećmi. W dalszym ciągu pragniemy się rozwijać i doskonalić.

Placówka  promuje w środowisku wartości wychowania przedszkolnego poprzez różnorodne inicjatywy lokalne – działania artystyczne, w tym konkursy plastyczne i taneczne, zajęcia edukacyjne, opiekę nad zwierzętami, koncerty, pokazy cyrkowe i formy teatralne, zajęcia sportowe, akcje charytatywne oraz akcje prozdrowotne. Wychowankowie naszego przedszkola odnoszą wiele sukcesów promując w ten sposób wartość wychowania przedszkolnego jak   i placówkę w środowisku. Do najważniejszych sukcesów należy zaliczyć: zwycięstwa w rozgrywkach przedszkolaków w piłce nożnej i w tenisie ziemnym w naszej dzielnicy,  zwycięstwa w rozgrywkach szachowych, wysokie miejsca w przeglądach tańca, zwycięstwa w konkursach recytatorskich a ponadto liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach muzycznych czy rysunkowych.

Bardzo wiele uwagi przywiązuje się w naszym przedszkolu do efektywnej współpracy z rodzicami. Wśród form należy wspomnieć o zebraniach grupowych, zajęciach otwartych, dyżury nauczycielskie w czasie tzw. „drzwiach otwartych”, przedstawieniach dla rodziców, wspólnych uroczystościach i piknikach, konkursach  dla rodziców i dzieci. Na bieżąco rodzice mogą także podziwiać wystawy prac plastycznych swoich dzieci, są też informowani i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych na dany miesiąc oraz o realizowanej tematyce.

Naszym głównym  zadaniem jest zagwarantowanie wychowankom bezpiecznego pobytu w atmosferze pełnej akceptacji dziecięcych potrzeb i możliwości.

MISJA PRZEDSZKOLA

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.

Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre, a co złe.

Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.

Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc kwalifikacje.

Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.

Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.

Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki.

Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.

Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.

Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.

Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.

Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.

Mamy estetyczne i bogato wyposażone sale przystosowane so atrakcyjnych zajęć.

Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.

Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.

Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.

Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.

Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.

Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.

Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.

Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.

Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole i śledzimy ich losy.

[/read]