Zajęcia muzyczne

Cykl zajęć “Spotkania z muzyką etniczną” to program edukacyjny łączący formę warsztatu, zajęć muzyczno – ruchowych i prezentacji. Przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. Tworzony w oparciu o rzadkie, różnorodne instrumenty pochodzące z odległych zakątków świata. Wykonane często z roślin, owoców czy pni drzew. Podstawowym instrumentem jest bęben i jego rytm. Bębny to najstarsze instrumenty muzyczne wytwarzane i używane przez człowie-ka. Fenomen rytmu wyrażany w grze na bębnach dotyczy w równej mierze sfery czysto fi-zycznej, co głęboko psychologicznej, duchowej.

W aspekcie fizycznym gra na bębnach w znacznym stopniu przyczynia się do tzw. „dobrosta-nu” (ang. well-being), czyli zdrowia ciała i umysłu. Korzystny wpływ rytmu przejawia się w wyrównaniu akcji serca, dobrym natlenieniu krwi, rozluźnieniu mięśni – wszystko to oznacza relaks i dobre samopoczucie. Bardzo ważne jest współdziałanie obu półkul mózgowych zaan-gażowane podczas kreacji rytmu, które powoduje stan harmonii. Badania naukowe dowodzą, że grupowa gra na bębnach powoduje zwiększoną produkcję cytokininy we krwi, tzw. natu-ralnego zabójcy raka. Rola rytmu dla zdrowia człowieka jest nie do przecenienia.

Rytm i jego ekspresja w grze na bębnach jest kluczem do zrozumienia synchronizacji: pod-stawowego prawa natury i wielkiego pragnienia człowieka. Osiągając stan synchronizacji w grupie nagle człowiek zostaje wyniesiony na inny poziom, co wprowadza nową jakość w komunikacji międzyludzkiej. Ludzie stają się bliżsi sobie nawzajem, uczą się pracować w grupie, są świadomi własnej roli w pracy zespołowej. W sensie terapeutycznym rola bębnów jest olbrzymia; ludzie zamknięci otwierają się, osoby cierpiące na problemy z koncentracją – stają się cierpliwe i precyzyjne.

Muzyka bębnów to najbardziej naturalna rzecz pod słońcem, leczenie duszy i ciała, “odnaj-dywanie domu tu i teraz”, to nade wszystko – manifestacja radości życia i jego umiłowania. Jest to również możliwość tworzenia naturalnej muzyki dla wszystkich ludzi, którzy nigdy przedtem nie mieli z muzyką żadnego kontaktu. Każdy człowiek ma w sobie pierwotny rytm i naturalnie posiada zdolność gry na bębnach, jedyną kwestią jest powtórne usłyszenie i po-czucie pulsu.

Rytm i jego ekspresja w grze na bębnach stają się coraz ważniejszym narzędziem wykorzy-stywanym w pracy z ludźmi w wielkich firmach (team building), w przedszkolach, szkołach, szpitalach, ośrodkach opiekuńczych. W Europie Zachodniej i w Ameryce to obecnie jedna z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu.