Szachy

Nauka gry w szachy dla dzieci – 4-6 lat.

I. Opis zadań, realizowanych w ramach zajęcia dodatkowego.

Nauka gry w szachy to doskonała sposobność do stymulowania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka, kształtująca jego osobowość i pozwalająca na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku.

Oczekiwania kształtowane poprzez tę grę są zgodne z umiejętnościami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, szczególnie w obszarach:

1) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w po-znawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:

przewiduje , w miarę możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyj-nych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach),
stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
2)Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną:

rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.

[read more=”Więcej” less=”Zwiń”]

 

II.Cele kształcenia i wychowania

1) Rozwijanie zainteresowań nową grą, której istotą jest samodzielne, logiczne ro-zumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość.

2) Rozwijanie aktywności twórczej. Specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze działanie. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowo-dzenie. Dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpo-wiedzialność.

3) Rozwijanie pamięci i uwagi oraz doskonalenie wyobraźni wzrokowej i koncen-tracji.

4) Rozwijanie myślenia logiczno-wyobrażeniowego. Dziecko uczące się gry w sza-chy myśli za pomocą wyobrażeń.

5) Rozwijanie poczucia obiektywizmu oraz uznawania racji innych dzieci.

6) Kształtowanie tolerancji i właściwej reakcji na niepowodzenia.

7) Kształtowanie konsekwencji i wytrwałość w działaniu – dzieci uczące się gry w szachy zupełnie inaczej podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku, podczas gdy ich ró-wieśnicy bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności.

8) Kształtowanie charakteru i postawy dążenia do sukcesu i samodoskonalenia. Wyrabianie poczucia, że wynik gry zależy od samego gracza, od ilości wysiłku wkładanego w grę.

III.Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy

Główną metodą pracy są indywidualne zajęcia z dzieckiem lub praca w zespołach dwuoso-bowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania jednego zajęcia nie przekracza 30 minut i jest uzależniony od możliwości percepcyjnych dzieci.

Każda para graczy ma szachownicę wraz z bierkami szachowymi. Nauka reguł gry odbywa się z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności i poznawania kolejno wszystkich reguł.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek